participativní rozpočet

Kroměříže

Vaše Kroměříž

Máme 2 miliony, Vy zase nápady.

Máte nápad, co ve městě zlepšit? Tvořte s námi Vaši Kroměříž!

Napadá vás, jak k lepšímu upravit veřejný prostor, originálně zabavit děti či jak zlepšit život seniorů? Děláte rádi něco pro druhé a víte, jak zatraktivnit naše město? Zapojte se do druhého ročníku participativního rozpočtování a pojďte tvořit Vaši Kroměříž! Startujeme 1. června a své projekty můžete přihlašovat až do 31. července 2024.

Na realizaci vašich nápadů budou v rozpočtu na příští rok vyčleněny dva miliony korun. Věřím, že tyto peníze v městské kase nezůstanou a že se nám sejde řada podnětných myšlenek. V Kroměříži dosud nikdy taková možnost nebyla, a tak jsem zvědavý na to, kolik je mezi námi aktivních a kreativních lidí, kteří se nebojí navrhnout a veřejně prezentovat své nápady na zvelebení místa, kde žijeme.

Může se jednat o projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor a zeleně či o zřizování volnočasových areálů. Nebo byste rádi měli nový mobiliář, hřiště, naučnou stezku, stojany na kola, venkovní trampolíny, odpočívadla či pítka? Navrhovat nelze jen opravu chodníků a komunikací a projekty, které by vyžadovaly změnu územního plánu. Jinak se fantazii meze nekladou.


Mgr. Tomáš Opatrný
starosta města

Fáze participativního rozpočtu

1. Podání návrhů

červen – červenec 2024

2. Kontrola obsahové správnosti

srpen – září 2024

3. Hlasování

říjen – listopad 2024

4. Realizace

2025

Co je participativní rozpočet?

Participativní rozpočet je přístup k rozpočtování, kde občané, zaměstnanci nebo zástupci organizací spolupracují s vládními orgány při rozhodování o využití veřejných financí. Tento proces je založen na principu participace, transparentnosti a odpovědnosti, který umožňuje občanům mít větší kontrolu nad rozhodnutími týkajícími se využívání veřejných zdrojů.

Participativní rozpočet umožňuje občanům zapojit se do plánování a rozhodování o tom, jak se mají využít veřejné finanční zdroje. To umožňuje větší transparentnost a demokracii v procesu rozhodování. Občané mohou přicházet s nápady, co se má financovat, a mohou hlasovat o tom, které projekty by měly být financovány z veřejných prostředků.

Participativní rozpočet má několik výhod. Jednak umožňuje větší zapojení občanů do rozhodovacího procesu. To může vést k lepšímu porozumění a podpoře veřejných projektů. A dále může vést k efektivnějšímu využívání veřejných prostředků, protože občané mají lepší přehled o tom, co je pro místní komunitu důležité a co potřebuje.

Nicméně participativní rozpočtování také přináší určité výzvy. Je nutné zajistit, aby se do procesu zapojili lidé z různých sociálních vrstev a aby byl celý proces transparentní. Je také důležité zajistit, aby byly finanční prostředky přidělovány spravedlivě a aby byly financovány projekty, které skutečně přinášejí prospěch místní komunitě.

Celkově lze říci, že participativní rozpočet je užitečným nástrojem pro podporu demokracie a zapojení občanů do procesu rozhodování. Pokud je prováděn transparentně a spravedlivě, může přinést mnoho výhod a pomoci zlepšit kvalitu veřejného života v dané komunitě.

Harmonogram

1. Příjem návrhů

1.6.2024 – 31.7.2024

2. Kontrola formální a obsahové správnosti

1. 8. 2024 – 30.9.2024

3. Prezentace postupujících návrhů

1.10.2024 – 31.10.2024

4. Hlasování, vyhlášení výsledků

1.10.2024 – 30.11.2024

5. Schválení Radou města

1.12.2024 – 31.12.2024

6. Realizace

leden – prosinec 2025

SYSTÉM HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI

Proč se hlasuje a jak hlasování probíhá?

Hlasování veřejnosti je hlavním principem participativního rozpočtu. Občané navrhují a občané rozhodují. Hlasovat mohou občané 2 způsoby. První způsob hlasování provedete Vy sami a je zajištěn prostřednictvím hlasovací ankety v systému Mobilní rozhlas. Zneužití hlasování v anketě Mobilního rozhlasu je zabezpečeno pomocí dvoufázového ověření, tzn., že po zadání telefonního čísla Vám bude zaslána SMS s autorizačním kódem. Každý hlasující bude mít k dispozici vymezený počet kladných a záporných hlasů, které může libovolně rozdělit mezi vícero projektů. Přesný počet hlasů bude stanoven na základě počtu projektů, které postoupí k veřejnému hlasování. Tento systém ověření hlasů je rychlý, snadný a efektivně zabrání zneužití veřejného hlasování.

Pravidla

 • 1. Úvodní ustanovení
  1. Participativní rozpočet je proces, do kterého jsou přímo zapojeni občané města, kteří předkládají návrhy projektů (dále jen návrhy) a rozhodují o tom, kam bude část městského rozpočtu investována. Na lokální úrovni lze tímto způsobem zaktivizovat občany k zájmu o rozvoj a správu města a zapojit je do rozhodovacího procesu. V participativním rozpočtu je prostor pro kreativitu a nápady obyvatel města. V neposlední řadě je smyslem participativního rozpočtu vtáhnout obyvatele do dialogu o utváření místa, kde žijí, ukázat lidem, jaké jsou možnosti obce i jak se mohou na tvoření města podílet a naučit se způsobu naslouchání a efektivní a konstruktivní komunikaci. Důležitou součástí participativního rozpočtu jsou veřejná setkání a debaty o návrzích, na nichž mohou vzniknout nové mezi sousedské vztahy i příjemná konstruktivní atmosféra ve městě.
  2. V rámci participativního rozpočtování mají obyvatelé možnost navrhnout a svými hlasy podpořit společensky prospěšné projekty, které celkově zlepší kvalitu života v Kroměříži a místních částech a podpoří zapojování místních komunit. Z rozpočtu města Kroměříže bude pro rok 2024/2025 vyčleněna částka 2 mil. Kč pro navrhované projekty, které by měly mít minimální hodnotu 50 tis. a maximální hodnotu 500 tis. Kč.
  3. Cílem Pravidel participativního rozpočtu města Kroměříže (dále také Pravidel“) je:
   • nastavit fungování participativního rozpočtu ve městě tak, aby se ho každý občan města mohl zúčastnit,
   • identifikovat nutné kroky a jejich aktéry
 • 2. Harmonogram procesu
  • 05/2024 Informační kampaň o zahájení procesu
  • 06 – 07/2024 Příjem návrhů
  • 08 – 09/2024 Kontrola formální a obsahové správnosti
  • 10/2024 Prezentace postupujících návrhů
  • 10 – 11/2024 Hlasování, vyhlášení výsledků
  • 12/2024 Schválení RMK a ZMK
  • 01 – 12/2025 Realizace
 • 3. Zajištění informovanosti
  1. Informování veřejnosti o participativním rozpočtu a jeho dílčích etapách bude probíhat průběžně po celý rok a budou k tomu využity všechny komunikační nástroje města (Kroměřížský zpravodaj, webové stránky, FB a IG města). Pro participativní rozpočet s názvem „Vaše Kroměříž“.
  2. Kontaktním a řídícím odborem pro participativní rozpočet je Odbor investic Města Kroměříže a kontaktními osobami jsou Ing. Libor Pecháček, vedoucí odboru investic (libor.pechacek@mestokm.cz, 573 321 261, 720 056 338) a Ing. Lucia Dusíková, projektový manažer a koordinátorka projektu (dále jen „koordinátorka“), ( lucia.dusikova@mestokm.cz, 573 321 266, 720 961 859), Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž.
  3. Koordinátorka je kontaktní osobou pro předkladatele návrhů. Ve své kompetenci má sběr, vyhodnocení a kontrolu formální správnosti doručených návrhů. Rovněž zajišťuje stanovisko odborných útvarů úřadu k předloženým návrhům, koordinuje seznámení veřejnosti s postupujícími návrhy, připravuje způsob a průběh hlasování o návrzích a spolupracuje s dotčenými odbory Městského úřadu Kroměříž. V případě potřeby zajistí předkladateli předběžnou konzultaci realizovatelnosti návrhu s dotčenými odbory Městského úřadu Kroměříž.
 • 4. Podávání návrhů
  1. Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let, která má vztah k městu Kroměříž (není podmínkou trvalé bydliště v Kroměříži).
  2. Návrhy mohou předkladatelé podávat průběžně v období od 1. 6. 2024, nejpozději do 31. 7. 2024.
  3. Každý občan může podat maximálně 3 návrhy.
  4. Návrh musí respektovat následující kritéria:
   • Návrh musí být realizován na území města Kroměříže, nebo v jeho místních částech a současně na pozemcích ve výlučném vlastnictví města. Vlastnictví parcely lze ověřit v odkazu https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ 
   • Předpokládané realizační náklady návrhu nepřekročí částku 500 tis. Kč včetně DPH. Minimální částka na předložený návrh je stanovena na 50 tis. Kč.
   • Může se jednat o občanské projekty vedoucí k úpravám veřejných prostor, zeleně, zřizování volnočasových areálů a prvků. Návrh na projekt může být rovněž investiční (stavební) akce ve veřejném prostoru. Příklady projektů: instalace mobiliáře, vybudování hřiště, naučné stezky, umístění laviček, košů, stojany na kola, venkovní trampolíny, turistická odpočívadla, pítka, instalace herních prvků, úprava kontejnerového stání, autobusové zastávky, terapeutická a smyslová zahrada, komunitní zahrada, komunitní centrum, ekocentrum, Re-Use centrum apod. Výstupy každého návrhu – projektu však musí být přístupné a využitelné širokou veřejností.
   • Podporovány nebudou projekty, které jsou na opravy chodníků a komunikací. Dále také projekty, které si žádají změnu územního plánu, a které jsou již zahrnuty do Strategického plánu (ten je uveden na webových stránkách města).
   • Návrh je v souladu se schváleným územním plánem a není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
  5. Sběr projektů:
   • Od 1. 6. 2024 do 31. 7. 2024
   • Formulář naleznete na www.vasekromeriz.cz
   • Formulář vytiskněte, vyplňte, podepište a odevzdejte na podatelně: 1. máje 533, 767 01 Kroměříž, nejpozději 31. 7. 2024 do 17.00 hodin, nebo doručte poštou s razítkem pošty nejpozději s datem 31. 7. 2024 (Obálku označte heslem: „Vaše Kroměříž“).
   • NEBO formuláře vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a odešlete prostřednictvím online formuláře, který najdete zde na webu.
  6. Koordinátorka provádí formální kontrolu odevzdaných návrhů, tzn. zejména kontrolu úplnosti uvedených údajů, doložení formuláře, ověření majetkoprávních vztahů pozemků dotčených návrhem.
  7. V případě chybějících formálních náležitostí bude předkladatel vyzván prostřednictvím uvedeného e-mailu k jejich doplnění. Nebudou-li nedostatky odstraněny do 10 pracovních dnů od data vyzvání, bude návrh odmítnut.
  8. Všechny návrhy, které splní formální kontrolu, budou předány k obsahové kontrole a posouzení realizovatelnosti odbornými zaměstnanci úřadu.
 • 5. Hodnocení návrhů
  1. Věcné hodnocení návrhů je realizováno zaměstnanci odborných útvarů městského úřadu či příslušných organizací na území města působících, do jejichž kompetence návrh přísluší.
  2. Odborní zaměstnanci posoudí především:
   • realizovatelnost projektu v horizontu cca 12 měsíců,
   • reálnost předpokládaných nákladů návrhu. Pokud bude nutné
    u vítězných návrhů vypracovat projektovou přípravu, odhadnou náklady na její zajištění, jež budou hrazeny z rozpočtové položky na studie nebo projektové dokumentace odboru investic (bude vytvořena samostatná položka), případně budou hrazeny ze zůstatku nevyčerpaných prostředků, nebo dojde k dodatečnému snížení předloženého návrhu o částku za projektovou přípravu. Ve výjimečném případě může rada města schválit příslušnou částku za projektovou přípravu z rezervních prostředků města Kroměříž
   • Soulad návrhu se schváleným územním plánem a posouzení, zda není v kolizi s jinými městem připravovanými akcemi/projekty.
  3. Na základě hodnocení vydají odborní zaměstnanci stanovisko, ve kterém návrhy rozdělí na:
   • realizovatelné v podobě předloženého návrhu
   • realizovatelné v případě dílčích úprav
   • nerealizovatelné ani v případě dílčích úprav
  4. Všechny návrhy, které splnily formální náležitosti a prošly věcným hodnocením, budou představeny a prezentovány veřejnosti, která o nich bude hlasovat.
  5. V případě návrhů s odborným stanoviskem dle bodu 3b. bude předkladatel vyzván k možnosti úpravy návrhu dle doporučení odborného zaměstnance úřadu tak, aby se stal realizovatelným. Úpravy návrhu musí být ukončeny ve lhůtě před prezentací veřejnosti.
  6. Předkladatel má možnost svůj návrh stáhnout nejpozději v termínu před zahájením hlasování.
 • 6. Prezentace projektů
  1. Datum, čas a místo veřejné prezentace bude známo nejpozději měsíc před samotnou prezentací.
  2. Každý navrhovatel, jehož navrhovaný projekt bude splňovat povinné náležitosti a bude realizovatelný, má povinnost prezentovat návrh na veřejném projednání prezentace maximálně na 15 minut.
  3. Přímo na veřejné prezentaci bude probíhat první kolo hlasování, nebude-li se moci navrhovatel zúčastnit veřejné prezentace, může být zastoupen jinou pověřenou osobou.
 • 7. Hlasování
  1. Hlasování o návrzích bude zahájeno nejpozději dle rámcového harmonogramu těchto pravidel.
  2. První kolo hlasování proběhne v rámci veřejné prezentace projektů (říjen 2024) a bude se jednat o jedinou možnost fyzického hlasování.
  3. Druhé kolo hlasování (elektronické, říjen-listopad 2024). O projektech, které prošly vyřazováním a byly prezentovány na veřejném projednání, budou občané moci také hlasovat v druhém kole, které proběhne online formou (Mobilní rozhlas). Výsledky hlasování budou průběžně zveřejňovány tamtéž. Následně proběhne vyhlášení vítězných projektů.
  4. Hlasující může návrhům rozdělit maximálně tři body, dva kladné a jeden záporný. Kladné body může přidělit jednomu projektu nebo je rozdělit mezi dva projekty, které podporuje. Pokud je mezi navrhovanými aktivitami projekt,
   s jehož realizací nesouhlasí, může mu přidělit jeden záporný bod.
  5. Do výsledku hlasování budou započteny všechny hlasy, odevzdané v souladu s těmito Pravidly.
  6. U jednotlivých návrhů se sečtou, příp. odečtou všechny platné hlasy a následně bude sestaven žebříček výsledků. V případě stejného počtu hlasů rozhodne Rada města Kroměříže.
  7. O tom, které návrhy budou realizovány, bude rozhodnuto na základě pořadí návrhů a součtu nákladů na jejich realizaci, které je možno pokrýt z alokované částky.
  8. Počet podpořených projektů k realizaci nesmí v celkovém součtu překročit rozpočtem vymezenou částku 2 mil. Kč. Může být tedy podpořen pouze jeden projekt nebo více menších projektů. Rozhoduje pořadí hlasování.
  9. Výsledky hlasování budou zveřejněny na webových stránkách Zdravého města Kroměříž, v Kroměřížském zpravodaji a na sociálních sítích.
 • 8. Schvalování a realizace vítězných návrhů
  1. Vítězné návrhy, jejichž hodnota v součtu nepřekročí alokovanou částku 2 mil. Kč, budou předány Radě města Kroměříž ke schválení a Zastupitelstvu města Kroměříž na vědomí.
  2. Ve výjimečném případě bude radě města předložen návrh na finanční zajištění projektové přípravy realizace návrhu.
  3. Realizaci návrhů zajistí odbor investic, v případné spolupráci s odborem služeb. O průběhu a realizaci návrhu bude průběžně informovat vedoucí odboru investic nebo koordinátorka, která zajistí informovanost veřejnosti.
  4. Vítězný projekt/projekty budou financovány a realizovány městem standardním procesem za spolupráce s navrhovatelem.
  5. Pokud jsou dva nebo více vítězných projektů neslučitelné (místně či časově) je realizován ten s větším počtem hlasů.
  6. Pokud dojde zásahem vyšší moci k nerealizovatelnosti projektu, nebude projekt dokončen.
  7. Na realizaci projektu není právní nárok.

Formuláře

Formuláře vytiskněte, vyplňte, podepište a odevzdejte na podatelně: 1. máje 533, 767 01 Kroměříž, nejpozději 31. 7. 2024 do 17.00 hodin, nebo doručte poštou s razítkem pošty nejpozději s datem 31. 7. 2024 (Obálku označte heslem: „Vaše Kroměříž“).

NEBO formuláře vytiskněte, vyplňte, podepište, naskenujte a odešlete prostřednictvím online formuláře:

  Město Kroměříž

  Máte dotazy? Napište nám. Rádi odpovíme.

  Své nápady můžete konzultovat s těmito kontaktními osobami:

  © Město Kroměříž, www.mesto-kromeriz.cz